feed-image 
Protokoll


2015-01-08 12:45
Protokoll Damkommittémöte 15 dec

Datum:           2014-12-15

Tid:                18:00 – 20:15

Plats:             Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Jan Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Elisabeth Klingvall (EK), Catarina Bergqvist (CB), Fredrik Andersson (FA), Håkan Svensson (HS)

 

Protokoll Damkommittémöte 15 dec 2014

1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.


2, Val av justeringsman.

CB och GH valdes att justera protokollet.

 

3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Inga nya punkter.

 

5, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

Se punkt 6.

 

6, Ekonomi

DK:s budget för kommande säsong är inlämnad till styrelsen men ingen återkoppling har skett ännu. Budget är något uppräknad då den är anpassad för division 1.

 

7, Utbildning

Inbjudningarna till föreläsningen 17 januari är ute. DK utgår från att alla från damsektionen närvarar. Berörda ungdomsledare samlar in anmälan från sina lag och meddelar Gunilla om närvaro.


Lättare frukost kommer att serveras. Föreläsningen följs av diskussioner i grupp, kring flick- och damidrott. DK utarbetar diskussionsunderlag samt bjuder på lättare förtäring.

 

8, Rapport från tränarna/sportrådet.

Tung förlust mot Aranäs och två nya skador som tunnar ut truppen. Det börjar se svårt ut att nå division 1 av egen kraft.

 

9, Matcharrangemang

Fortfarande inget motstånd bokat till Michelles minne. Nytt lag kommer tillfrågas för att kunna lösa arrangemanget.

 

10, Övriga frågor

A, 50/50-lotter

Damjuniorerna kan ej sälja lotter vid tre tillfällen. Frågan går till AHK 09, Damlaget och Damkommittén istället. Det behövs sex personer per match. GH löser bemanning.

B, Knäträningsfilm

ML har pratat med Damlaget om vem som ska förevisa träningen men har ej fått återkoppling. A-flickorna ett möjligt alternativ för filmning.

 

15, Kommande möten

Måndag 26/1 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

Måndag 23/2 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

Måndag 23/3 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

 


16, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.

.

Vid protokollet                                             Justeras

Martin Larsen                                              Gunilla Härnälv, Catarina Bergqvist

2014-12-12 12:08
Protokoll Damkommittémöte 17 nov

Datum: 2014-11-17
Tid: 19:00 – 21:00
Plats: Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), JanNilsson (JN), Martin Larsen (ML), Elisabeth Klingvall (EK), Catarina Bergqvist (CB),Fredrik Andersson (FA)

 

Protokoll Damkommittémöte nr 5 (14/15)


1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.


2, Val av justeringsman.

GH och CB valdes att justera protokollet.


3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


4, Genomgång av pågående aktiviteter / arbetspunkter

Inga nya punkter.


5, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

Kansliet har förvarnat om att det kommer behövas extrainsatser under Potatiscupen då viräknar med att något eller några lag spelar USM finalsteg samma helg.Ungdomslagen ska påminnas om samarrangemanget 23/11. GH kallar via UL-möte.


6, Ekonomi

Budgetarbetet ska påbörjas och punkter i tidigare budget gicks igenom och diskuterades. Viktigt att få in en försäsongsaktivitet för damsektionen. Budgetmöte med kassör hålls första veckan i december.


7, Utbildning

Susanne Pettersson är bokad till föreläsning 17/1. Inbjudan till övriga lag går ut till tränare via UL-möte. Samtliga ledare är välkomna och spelare födda -00 och tidigare. CB ansvarar för inbjudan. Anmälan tas upp, och ska vara inne senast innan juluppehållet.


8, Rapport från tränarna/sportrådet.

Truppen är fortsatt något tunn men uppflyttningen av 3-4 juniorer per träning har fallit väl ut. En tidigare skadad spelare är tillbaka i träning och matchspel.Vissa nya kontakter har tagits med spelare i andra klubbar för eventuell övergång och kontakter är även tagna med nya närliggande klubbar för eventuellt samarbete.


9, Matcharrangemang

DK får ej utökade uppgifter på grund av samarrangemanget 23/11.

Michelles minne är ej bokat men Kungälv är vidtalade.


10, Övriga frågor

A, Fotografering

Lagfoto tas 23/11 och ML kompletterar sedan med profilbilder på de spelare vars bilder ej är enhetliga.

B, Knäträningsfilm

ML pratar med Damlaget om vem som ska förevisa träningen och ansvarar även för filmning.

C, Kopiator

Behovet av en kopiator i Nolhaga diskuterades, efter fråga från kansliet. DK har inget direkt behov.

D, Träningsläger A-flickor

DK är positiva till att stötta 98-orna att åka med på träningslägret i Spanien.


11, Kommande möten

Måndag 15/12 kl. 18-20

Måndag 26/1 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

Måndag 23/2 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

Måndag 23/3 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)


12, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet                              Justeras

Martin Larsen                                Catarina Bergqvist

2014-11-06 11:33
Protokoll Damkomittémöte 20 okt

Datum: 2014-10-20

Tid: 19:00 – 21:00

Plats: Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Jan Nilsson (JN), Fredrik Andersson (FA), Catarina Bergqvist (CB)

 

Protokoll Damsektionens möte nr 4 2014/2015

1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.


2, Val av justeringsmän.

GH och JN valdes att justera protokollet.


3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Godkändes protokollet.


4, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

CE: Problem med leverans av träningströjor till dam. Dröjer till januari.

Kopiator behövs i Nolhaga. GH kollar upp detta.


5, Ekonomi

DK startar budgetarbetet i nov-dec. DK behöver uppföljning av årets utfall.


6, Utbildning

Gemensam aktivitet med hela damsektionen planeras till lördag 17 januari kl 9-12. Planering för gemensam frukost med efterföljande föreläsning. DK undersöker om SISU kan vara behjälpliga med föreläsare, gärna kvinnlig. Tema: mental träning.

Frågeställningar som också bör tas upp: Hur får vi tjejer att stanna kvar o satsa på handbollen. Sida 2 av 2


7, Till/från Sportrådet.

Nästa års damlagstrupp diskuterades. Framtiden för DJ diskuterades.


8, Matcharrangemang

A, Michelles Minne; förslag 6 jan mot Kungälv FA. FA stämmer av med Torbjörn.

B, DJ-match; Sekretariatet bemannat.

C, 23/11 samarrangemang i Estrad; Dam, Herr, HP. JN kollar med Magnus hur vi lägger upp ansvaret.


9, Övriga frågor

A, Listan över säsongsaktiviteter

Allt är på gång eller ordnat.


10, Datum för säsongens möten

Kommande möten bestämdes enligt följande:

Måndag 17 nov: SR+DK 17.30-19, DK 19-21

Måndag 15 dec: DK 18-20

Måndag 21 januari: SR+DK 17.30-19, DK 19-21

Måndag 23 februari: SR+DK 17.30-19, DK 19-21

Måndag 23 mars: SR+DK 17.30-19, DK 19-21


11, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.


Vid protokollet

Catarina Bergqvist

Justeras

Jan Nilsson   Gunilla Härnälv

2014-10-08 13:51
Protokoll Damkomittémöte 22 sept

Datum:           2014-09-22

Tid:                18:00 – 20:00

Plats:             Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Jan Nilsson (JN), Fredrik Andersson (FA), Elisabeth Klingvall (EK), Catarina Bergqvist (CB)

 

Protokoll Damsektionens möte nr 3 2014/2015


1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen reviderades enligt följande;  Punkten 8, skall heta Matcharrangemang 

 

2, Val av justeringsmän.

GH och EK valdes att justera protokollet.

 

3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll p 7 Utbildning, sista meningen, ska stå: ”Diskuterades också om DK kan lämna in deltagarlistor till SISU i efterhand för föregående säsong. CB kollar med SISU och sammanställer DK-möten och Sportrådsmöten i så fall.” I övrigt godkändes protokollet.

 

4, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

CE mailar listan som DK har om säsongsplanering till övriga i DK.

DK behöver även stämma av vilka egna punkter i säsongsplanering som behöver adresseras snarast. (från föregående protokoll)

 

5, Ekonomi

Inget att notera.

 

6, Utbildning

Gemensam aktivitet med hela damsektionen är OK från Sportrådet. Planering för gemensam frukost med efterföljande föreläsning. DK undersöker om SISU kan vara behjälpliga med föreläsare.  Frågeställningar som också bör tas upp: Hur får vi tjejer att stanna?

Prel datum 17/1 el 10/1, kl 9-12.

 

7, Till/från Sportrådet.

Administration: Kontrakt utskrivna och AHK har skrivit på. Skrivs snart på av spelarna.

Team Sportia: diskussion med dem pga en undermålig rekommendation och reklamation som ej gick igenom.

Lagen: Damlag; 13 st spelare. Problem med antal spelare kommer troligtvis att bli ännu större nästa år om inte något radikalt görs.

Juniorlag; 8 st varav 1 mv.  AHK-09; 12 spelare positiv stämning, A-flick: 30 spelare, 25st i spelbart skick. Förslag i SR om rullande schema där A-flickor tränar med J-laget. Delade meningar i SR och fortsatt diskussion följer.

Övrigt: * Diskutera vidare om gemensam rehabgrupp.    * Bollrummet i Nolhaga känns för litet och behöver struktureras upp, åter SR.

 

8, Matcharrangemang

A, Michelles Minne; förslag 6 jan mot Kungälv FA. FA stämmer av med Torbjörn.

B, DJ-match; CE kollar vilka som gått distriktsfunktionärsutbildning för att få sekretariatet bemannat.

C, 23/11 samarrangemang i Estrad; Dam, Herr, HP.

 

9, Övriga frågor

A, Sportslig strategi

Bjud in Sportrådet att diskutera sportslig strategi måndag 20 oktober 17.30-19.

B, Annonsering av damlagsmatcher

DK vill ha informationen med på jumbotronen i Estrad. GH lämnar uppgift om matchdatum till ansvarig.

 

10, Datum för säsongens möten

Nästa möte bestämdes till måndag 20/10. Först med SR 17.30-19, därefter DK-möte 19-21.

 

11, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.

.

Vid protokollet

Catarina Bergqvist


Justeras

Elisabeth Klingwall

Gunilla Härnälv

2014-10-08 13:50
Protokoll Damkomittémöte 22 sept

Datum:           2014-09-22

Tid:                18:00 – 20:00

Plats:             Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Jan Nilsson (JN), Fredrik Andersson (FA), Elisabeth Klingvall (EK), Catarina Bergqvist (CB)

 

Protokoll Damsektionens möte nr 3 2014/2015

1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen reviderades enligt följande;  Punkten 8, skall heta Matcharrangemang 

 

2, Val av justeringsmän.

GH och EK valdes att justera protokollet.

 

3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll p 7 Utbildning, sista meningen, ska stå: ”Diskuterades också om DK kan lämna in deltagarlistor till SISU i efterhand för föregående säsong. CB kollar med SISU och sammanställer DK-möten och Sportrådsmöten i så fall.” I övrigt godkändes protokollet.

4, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

CE mailar listan som DK har om säsongsplanering till övriga i DK.

DK behöver även stämma av vilka egna punkter i säsongsplanering som behöver adresseras snarast. (från föregående protokoll)

5, Ekonomi

Inget att notera.

6, Utbildning

Gemensam aktivitet med hela damsektionen är OK från Sportrådet. Planering för gemensam frukost med efterföljande föreläsning. DK undersöker om SISU kan vara behjälpliga med föreläsare.  Frågeställningar som också bör tas upp: Hur får vi tjejer att stanna?

Prel datum 17/1 el 10/1, kl 9-12.

7, Till/från Sportrådet.

Administration: Kontrakt utskrivna och AHK har skrivit på. Skrivs snart på av spelarna.

Team Sportia: diskussion med dem pga en undermålig rekommendation och reklamation som ej gick igenom.

Lagen: Damlag; 13 st spelare. Problem med antal spelare kommer troligtvis att bli ännu större nästa år om inte något radikalt görs.

Juniorlag; 8 st varav 1 mv.  AHK-09; 12 spelare positiv stämning, A-flick: 30 spelare, 25st i spelbart skick. Förslag i SR om rullande schema där A-flickor tränar med J-laget. Delade meningar i SR och fortsatt diskussion följer.

Övrigt: * Diskutera vidare om gemensam rehabgrupp.    * Bollrummet i Nolhaga känns för litet och behöver struktureras upp, åter SR.

8, Matcharrangemang

A, Michelles Minne; förslag 6 jan mot Kungälv FA. FA stämmer av med Torbjörn.

B, DJ-match; CE kollar vilka som gått distriktsfunktionärsutbildning för att få sekretariatet bemannat.

C, 23/11 samarrangemang i Estrad; Dam, Herr, HP.

9, Övriga frågor

A, Sportslig strategi

Bjud in Sportrådet att diskutera sportslig strategi måndag 20 oktober 17.30-19.

B, Annonsering av damlagsmatcher

DK vill ha informationen med på jumbotronen i Estrad. GH lämnar uppgift om matchdatum till ansvarig.

10, Datum för säsongens möten

Nästa möte bestämdes till måndag 20/10. Först med SR 17.30-19, därefter DK-möte 19-21.

11, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.

.

Vid protokollet

Catarina Bergqvist

Justeras

Elisabeth Klingwall

Gunilla Härnälv

<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL