feed-image 
Protokoll


2015-06-17 15:20
Protokoll Damkommittémöte 28 maj

Datum: 2015-05-28

Tid: 17:30 – 19:00

Plats: Estrad


Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Martin Larsen (ML), Jan Nilsson (JN), Bo Bengths (BB), Catarina Bergqvist (CB)
Inbjuden kansliet: Lena Lindqvist 

Protokoll Damkommittémöte nr 11 (14/15)

1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2, Val av justeringsman.

GH och JN valdes att justera protokollet.

3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Aktivitetslistan gicks igenom och genomförda punkter bockades av. 

5, Damkommitténs organisation/ansvarsområden nästa säsong

Fortsättning från föregående möte.De områden som identifierats är; Ordförande, sekreterare/administratör, ekonomi, integrering mellan dam- och ungdomssektion, sponsorer, matcharrangemang, media- och kommunikation, materialförvaltning samt länk mellan tränare och DK. Vissa områden har ansvariga personer men fler behöver besättas. Det behövs även fler medlemmar i DK.        

GH uppmanade alla att se sig om efter nya kandidater.  Beslöts att CB skickar ut den fil med Årsplanering som finns upprättad sedan tidigare.Arbetsuppgifter med uppgifter om ansvarig gås igenom av var och en och sammanställs av CB. 


6, Övriga frågor

A, Damlaget

CM har tagit många kontakter för att utöka spelartruppen. 13 tjejer har provspelat. Det behövs fler resurser för administration kring utökningen av truppen. GH och CE går på första mötet.

B, Workshop

6 juni kl 9-11 i Estrad. Genomgång av de olika funktioner som finns inom AHK. Meddela GH om deltagande.

C, Studentuppvaktning

GH ordnat blommor. MS delar ut.

D, Ekonomi

Budgeten för 15/16 är spikad. 

E, DJ-lag till SM

GH inventerar. Kan vara svårt att få ihop lag.

7, Kommande möten

Inget nytt datum sattes då flera är bortresta i juni/juli. Beslöts att Årsplanering diskuteras per mail. Nästa möte blir i samband med Kick-off-helgen14-16 augusti.  

8, Mötets avslutandeGH förklarade mötet avslutat..

Vid protokollet Catarina Bergqvist
JusterasJan Nilsson Gunilla Härnälv

2015-05-05 18:07
Protokoll Damkommittémöte 28 april

Datum:           2015-04-28

Tid:                17:30 – 20:00

Plats:             Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Elisabeth Klingvall (EK), Jari Hovisalo (JH), Martin Larsen (ML), Peter Hafström (PH), Catarina Bergqvist

Inbjuden kansliet: Lena Lindqvist

Sportrådsdelen av mötet: Niklas Lagerström (NL)

 

Protokoll Damkommittémöte nr 9 (14/15)

1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.


2, Val av justeringsman.

GH och EK valdes att justera protokollet.


3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Aktivitetslistan gicks igenom och genomförda punkter bockades av.


5, Damkommitténs organisation nästa säsong.

GH fortsätter att leta kandidater till DK. Både till nya ansvarsområden och till sin egen roll. Sportrådet ersätts av Christer Mårtensson i samarbete med tränarna.

Engagemang kring damlaget ska inte behöva innebära att personen i fråga sitter med i DK. I DK sitter personer som har ansvar för sina respektive områden, men som kan ta hjälp av frivilliga krafter. De områden som identifierats för tillsättning av ansvarig är; Ordförande, sekreterare/administratör, ekonomi, integrering mellan dam- och ungdomssektion, sponsorer, matcharrangemang samt media- och kommunikation. Kandidater finns till flera av rollerna, och kommer troligen innebära byten av uppgifter för vissa medlemmar i DK.

 

6, Rapport från tränarna/sportrådet.

TJ och NL har haft individuella samtal med Christer Mårtensson. Kontrakten gäller ytterligare en säsong och tanken är att uppdraget fullföljs.

Tre spelare har aviserat att de slutar. Skälen varierar från motivationsbrist till slitna kroppar och problem att kombinera handboll i Alingsås med arbete på annan ort. Ytterligare två spelare är tveksamma till fortsättning.

Rekrytering av nya namn pågår. Provträning för sex nya spelare kommer att hållas i maj månad. Kontakt är tagen med ytterligare några nya spelare, och förhoppningen är att truppen blir bredare till nästa säsong.

En lagledare/materialförvaltare behövs och står högt på önskelistan. Uppgifterna kan om möjligt fördelas på flera personer.

Ett lag är anmält till seriespel i AF+98-serie. Detta för att erbjuda våra överåriga A-flickor fortsatt seriespel.

Oklart kring tränare för AHK 09 kommande säsong. Gustav Sanfridsson slutar troligen. Vi hoppas att Andreas Wedlund fortsätter sitt uppdrag.


7, Matcharrangemang

Nolhaga kvarstår som damlagets hemmaarena då laget trivs med spel där och har sitt eget omklädningsrum. Möjligen kan fler än en match under säsongen flyttas till Estrad.

 

8, Övriga frågor

A, Tränare A-flick

Klubben har sagt upp kontraktet med Malin Andersson.

 

9, Kommande möten

28 maj kl. 17.30-19 i Estrad. Efter mötet gemensam måltid på Momenti Liberi.

 

10, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.Vid protokollet

Martin Larsen

Justeras

Elisabeth Klingvall                Gunilla Härnälv

2015-04-10 18:13
Protokoll Damkommittémöte 31 mars

Datum:           2015-03-31

Tid:                17:30 – 20:00

Plats:             Nolhaga

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Elisabeth Klingvall (EK), Jari Hovisalo (JH), Jan Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Bo Bengts (BB), Andreas Wedlund (AW)

Inbjuden kansliet: Lena Lindqvist

Sportrådsdelen av mötet: Niklas Lagerström (NL)


Protokoll Damkommittémöte nr 9 (14/15)


1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.


2, Val av justeringsman.

GH och EK valdes att justera protokollet.


3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Aktivitetslistan gicks igenom och reviderades.


5, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

Vid avancemang kommer vi att hamna i division 1 södra. Det finns utrymme i budget för spel på högre nivå.

Michelles minnesfond nyttjas lite för sällan. Vi behöver öka medvetenheten om fonden bland ungdomstränarna.


6, Ekonomi

Inget att notera.


7, Utbildning

Alla tränare i klubben är inbjudna till SISU:s föreläsning med Jim Thuresson.


8, Rapport från tränarna/sportrådet.

Christer Mårtensson har haft möte med damtränarna och redovisat resultaten av de individuella samtalen med spelartruppen. Nu följer individuella samtal även med tränarna.

Arbetet med att hitta nyförvärv inför kommande säsong har startat.

Beslut kring sammansättningen av gruppen A-flick/Damjunior skjuts på framtiden.

AHK 99 har haft få spelare på träningarna på slutet. Främst på grund av sjukdomar. Tvingades även lämna WO till en match i sista omgången. Laget slutade sist i serien men var ingen slagpåse.


9, Matcharrangemang

Inget att notera.


10, Övriga frågor

A, Sammansättning av DK

Diskussion kring nästa säsongs sammansättning av DK startades. Några personer har sedan tidigare meddelat att de ämnar lämna sina uppdrag.


11, Kommande möten

Tisdag 28/4 kl 17.30-20 SR och DK i Estrad.


12, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.

.

Vid protokollet

Martin Larsen

Justeras

Elisabeth Klingvall                Gunilla Härnälv

2015-02-25 14:51
Protokoll Damkommittémöte 23 feb

Datum: 2015-02-23

Tid: 17:30 – 20:00            

Plats: Estrad


Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Elisabeth Klingvall (EK), Catarina Bergqvist (CB), Jari Hovisalo (JH), Jan Nilsson (JN), Martin Larsen (ML)Sportrådsdelen av mötet: Niklas Lagerström (NL), Malin Andersson (MA).


Protokoll Damkommittémöte nr 8 (14/15)


1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2, Val av justeringsman.

GH och EK valdes att justera protokollet.

3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes med tillägget att protokollens justering och publicering på hemsidan måste skyndas på. Senast två veckor efter möte ska protokoll finnas på hemsidan.

4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Beslut om aktivitetslista togs. ML skapar en första version.

5, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

Inget att notera

6, Ekonomi

DK inväntar svar på reviderad budget för damsektionen.
Det behövs klarhet i vilka ekonomiska förutsättningar som finns inför kommande säsong. Bland annat med tanke på vad vi kan erbjuda nuvarande spelare och eventuella nyförvärv. GH och CE pratar med Stefan om förutsättningarna.

7, Utbildning

Inget att notera.

8, Rapport från tränarna/sportrådet.

Ellens fingerskada håller henne borta från spel resten av säsongen.

Samtal har förts med korsbandsskadad spelare. Hon inväntar ny operation och kommer inte återvända som spelare inom överskådlig framtid. Vi kommer att erbjuda henne plats som ledare i något av flicklagen.

Idrottsrehab Ullevi kommer att användas av vissa lag i AHK, bland annat Dam och a-flick. Skadade spelare kan via Idrottsrehab få en första uppfattning om sin skada för att därefter lotsas vidare till rätt specialist. 

MA informerade om läget i A-flick. Hon kommer med start 26 februari att närvara på flickor 02:s träning varannan torsdag.

Individuella spelarsamtal i Damlaget är nästan avklarade. Ett samtal återstår och DK vill att Christer Mårtensson tar detta samtal omgående och återkommer med rapport kring vad samtalen givit. 

ÖHK Göteborg ska kontaktas angående deras syn på uppflyttning alternativt kvalspel efter avslutad serie. Viktig att de avsäger sig sin plats omedelbart efter seriespelet, såvida de inte vill gå upp en division. GH talar med Christer Mårtensson om att ta kontakt.

9, Matcharrangemang

AS fördelar sina uppgifter kring arrangemang då hon är bortrest.

10, Övriga frågor

A, Spelare under kontrakt

Med anledning av uppkommen situation mellan andra handbollsföreningar diskuterades DK:s syn på kontrakterade spelare som får jobb på annan ort. DK:s åsikt är att ett jobb väger tyngre än en ett spelarkontrakt och ser positivt på att en spelare fortsätter sin karriär i en ny klubb på den nya orten.

B. Annonsering

Jan går igenom flödet för hur annonseringen inför matcher fungerar.

11, Kommande möten

Måndag 23/3 kl 17.30-20 SR och DK

12, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat..

Vid protokollet:   Martin Larsen
Justeras:  Elisabeth Klingvall Gunilla Härnälv

2015-02-24 12:23
Protokoll Damkommittémöte 2 feb

Datum: 2015-02-02

Tid: 17:30 – 20:15                  

Plats: Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Elisabeth Klingvall (EK), Catarina Bergqvist (CB), Fredrik Andersson (FA). Sportrådsdelen av mötet: Jari Hovisalo (JH), Niklas Lagerström (NL), Malin Andersson (MA).Adjungerade: Lennart Anderberg (LA), Lena Lindqvist (LL)

Protokoll Damkommittémöte nr 7 (14/15)

1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2, Val av justeringsman.

GH och AS valdes att justera protokollet.

3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Planering ska göras av ny träff för damsektionen. Träffen ska ske under våren eller tidig höst.

5, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

LA informerade i mötets början om AHKs ekonomi och hur det kommer ekonomiska fördelar i samband med SM–guld och Champions League spel. Även kostnadsmassan förändras i samband med de ökade intäkterna. Det är av största vikt vid budgetarbetet att vi inte fortsätter öka på våra kostnader utan istället anpassar dem efter en ”normal” säsong.Den centrala punkten i klubbens verksamhet är matchen som elitlaget spelar. Den är vår största och viktigaste produkt om vi skall fortsätta vara en elitklubb. I och med att vi är en elitklubb idag och inte en landsortsklubb har vi även möjlighet att kunna ha lite högre budget för ungdoms- och  damverksamheten än vad som kan anses brukligt hos andra klubbar och  div 2 spel. Det är inte helt problemfritt att bedriva både en elitverksamhet och samtidigt vara den lilla lokala klubben där damlag och ungdomsverksamhet skall samsas med elitverksamhet. AHK är dock fast beslutna att fortsätta vara en elitklubb samtidigt som vi skall fortsätta utvecklas på både dam och ungdomssidan.

6, Ekonomi

DK:s budget för kommande säsong är reviderad utifrån senaste årens utfall. Budget för juniorlag har tagits bort.

7, Utbildning

Träffen den 17 januari var uppskattad. Ledare för damlag och A-flickor ser gärna flera träffar.

8, Rapport från tränarna/sportrådet.

GH informerade om att Christer M påbörjat samtalen med damlagsspelarna för att bilda sig en uppfattning om truppen och framtiden.


NL informerade från damlaget att det varit bra träningar med många spelare på plats på sista tiden. Laget siktar på tredjeplatsen, vilket kan räcka för kvalspel.


Diskuterades hur tider hos rehab används. EK tar kontakt med Torbjörn för att få en uppfattning hur listan med tider ser ut och används.


MA informerade från A-flickor. Runt 25 som tränar. 4 har uppehåll. Skadade spelare får ofta fel råd o utredningar från sjukgymnaster som de besöker. MA efterlyser tips på bra idrottsskadespecialister. 


Som det ser ut i dagsläget kommer vi inte att ha något seriespelande DJ lag nästa säsong.


GH informerade från AHK09 om bra stämning och många på träning och matcher. Damlagsspelare på plats som funktionärer vid senaste matchen.


GH påpekade att DK måste visa för styrelsen var damlaget ska stå framöver. Alla sektioner måste jobba för att klubben ska få en bra sammanhållning.

9, Matcharrangemang

Caféet i Nolhaga har varit stängt i samband med matcher. Maria S kollar tänka öppettider.


From matchen 21 mars är AS bortrest. AS ansvarar för att hennes arbetsuppgifter före under och efter dammatch tas omhand av någon annan under hennes frånvaro.


Efter mötet har UK tagit kontakt med DK för att flicklag ska få spela i pausen vid damlagsmatcher. DK är positiva.

10, Övriga frågor

A, 50/50-lotterDamkommittén säljer 25/2. Tjejer från fd DJ samt CB kommer att sälja denna dag. GH sammanhållande.

B, KnäträningsfilmML har pratat med Damlaget om vem som ska förevisa träningen men har ej fått återkoppling. ML kan åka ner på valfri träning ändå för att få klart den efterfrågade knärehabfilmen.

C, PotatiscupenAlla inom DK, som har möjlighet, ska delta i arrangemanget kring Potatiscupen.

D, DKs medlemmarAS aviserar att detta är sista säsongen för henne i DK.

11, Kommande möten

Måndag 23/2 kl 17.30-20 DK, SR gemensamt möte. SR-frågor ca 18-18.30
Måndag 23/3 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

12, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat..


Vid protokollet Catarina Bergqvist

Justeras Ann-Sofie Svensson Gunilla Härnälv

<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL